วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. การสื่อสารข้อมูล
2. ระบบเครือข่าย
3. องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. อุปกรณ์เครือข่าย
6. ประเภทของระบบเครือข่าย
7. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประโยชน์และโทษในการใช้อินเทอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น: